titel-wat-dogge-wy

Yn 2018 is Ljouwert Kulturele Haadstêd fan Europa en dêrom wurdt it Sjongfestival ekstra bysûnder. Behalve meidwaan oan it tradisjonele Sjongfestival kinne skoallen dit jier ek dielnimme oan de offisjele iepening fan LF2018. Oan beide meidwaan is fansels it alderleukste!

Beide ûnderdielen wurde organisearre troch de organisaasje fan it Sjongfestival. Klik hjir foar mear ynformaasje oer de iepening fan LF2018 en hjir foar ynformaasje oer it Sjongfestival.

Liever in het Nederlands?

In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa en daarom wordt het Sjongfestival extra bijzonder. Behalve meedoen aan het traditionele Sjongfestival kunnen scholen dit jaar ook deelnemen aan de officiële opening van LF2018. Aan beide meedoen is natuurlijk het allerleukste!

Beide onderdelen worden georganiseerd door de organisatie van het Sjongfestival. Klik hier voor meer informatie over de opening van LF2018 en hier voor informatie over het Sjongfestival.

knop-ja-ik-doe-mee-festival
knop-ja-ik-doe-mee-iepening