titel-wat-dogge-wy

It Sjongfestival is in twajierlikse talintejacht foar basisskoallen. Learlingen út groep 6, 7 en/of 8 foarmje in koar en sjonge sa moai mooglik in Frysk liet. Fan te foaren wurde foarronden hâlden. De bêste skoallen komme yn de finale, tradisjoneel op it grutte poadium fan De Lawei yn Drachten. By it Sjongfestival wurkje Cedin, Keunstwurk, de Afûk en Omrop Fryslân gear om de grutste muzykcontest foar Fryske basisskoallen del te setten. De hiele klasse kin meidwaan, want behalve nei it sjongen sjocht de sjuery ek nei útfiering en oanklaaiïng.

Liever in het Nederlands?

Het Sjongfestival is een tweejaarlijkse talentenjacht voor basisscholen. Leerlingen uit groep 6, 7 en/of 8 vormen een koor en zingen zo mooi mogelijk een Fries lied. Daarvoor worden voorrondes gehouden. De beste scholen komen in de finale, traditioneel op het grote podium van De Lawei in Drachten. Bij het Sjongfestival werken Cedin, Keunstwurk, de Afûk en Omrop Fryslân samen om de grootste muziekcontest voor Friese basisscholen neer te zetten. De hele klas kan meedoen, want de jury kijkt behalve naar zang ook naar uitvoering en aankleding.

knop-ja-ik-doe-mee-festival-2020