titel-sjongfestival-2020

Ien kear yn de twa jier wurdt it Sjongfestival organisearre. Yn 2020 is it wer safier en dit jier komt it Sjongfestival werom yn fertroude styl. Op freed 29 maaie is de grutte finale yn De Lawei yn Drachten. Om dy finale te berikken sjongt in koar fan learlingen út groep 6,7 en/of 8 sa moai mooglik in liet yn de foarrondes. In profesjonele sjuery bepaalt hokker skoallen troch meie nei de finale. De lieten dêr’t út keazen wurde kin, binne hjirûnder te finen.

Foarrondes
De trije foarrondes binne yn april 2020. De bêste skoallen geane meie troch en stride mei om de winst op 29 maaie 2020. Nei dyn ynskriuwing krigest fan ús te hearren yn hokker foarronde dyn skoalle yndield is. De foarrondes binne allegearre middeis.

– 9 april 2020 It Haske De Jouwer
– 15 april 2020 It Dielshûs Wommels
– 16 april 2020 De IJsherberg Dokkum

Help nedich?
By it oefenjen fan it liet en de útfiering kinne skoallen help ynskeakelje fan professionals. Mear ynformaasje dêroer komt ynkoarten online te stean.

It liet
Foar dizze nije edysje fan it Sjongfestival binne acht nije nûmers makke. Bekende tekstskriuwers lykas Sytse Broersma, Raynaud Ritsma en Jurjen van der Meer hawwe teksten skreaun. It nije repertoire wurdt oanfold mei âlde, mar noch hieltyd te gekke nûmers.

Lieten

Om mei te dwaan, kiest in skoalle yn earste ynstânsje 2 lieten út. Dat is om foar te kommen dat in protte skoallen itselde nûmer kieze (en hieltyd deselde lieten foarby komme). Fansels is it útgongspunt om skoallen safolle mooglik de earste foarkar te jaan. De earste oanmelders krije yn alle gefallen harren favorite liet tabedield.

Alles draait om sport

Tekst:
Muzyk:

Alles draait om sport

Alles draait om sport (karaoke)

Alles oars foar Dominiek

Tekst:
Muzyk:

Alles oars foar Dominiek

Alles oars foar Dominiek (karaoke)

As ik dûnsje

Tekst: Kees van der Meer
Muzyk: Kees van der Meer

As ik dûnsje

As ik dûnsje (karaoke)

Bisto bang

Tekst: Jurjen van der Meer
Muzyk: Kees van der Meer

Bisto bang

Bisto bang (karaoke)

Boargemaster ikke

Tekst:
Muzyk:

Boargemaster ikke

Boargemaster ikke (karaoke)

De tiid

Tekst:
Muzyk:

De tiid

De tiid (karaoke)

Dizze wrâld

Tekst: Jelle Bangma
Muzyk: Kees van der Meer

Dizze wrâld

Dizze wrâld (karaoke)

Doch de Slow-mo

Tekst: De Frets!
Muzyk: Nathaniël van Veenen

Doch de Slow-mo

Doch de Slow-mo (karaoke)

Dûnsjen bliuwe

Tekst:
Muzyk

Dûnsjen bliuwe

Dûnsjen bliuwe (karaoke)

Feest

Tekst:
Muzyk:

Feest

Feest (karaoke)

Ien en ien

Tekst:
Muzyk:

Ien en ien

Ien en ien (karaoke)

Moai waar

Tekst: Jurjen van der Meer
Muzyk: Kees van der Meer

Moai waar

Moai waar (karaoke)

Net nei skoalle ta

Tekst: Sytse Broersma
Muzyk Nathaniël van Veenen

Net nei skoalle ta

Net nei skoalle ta (karaoke)

Tosken

Tekst:
Muzyk:

Tosken

Tosken (karaoke)

Wat meitsje foar in oar

Tekst: Raynaud Ritsma
Muzyk: Nathaniël van Veenen / Raynaud Ritsma

Wat meitsje foar in oar

Wat meitsje foar in oar (karaoke)

Willetaart

Tekst: Giny Bastiaans
Muzyk: Nathaniël van Veenen

Willetaart

Willetaart (karaoke)

ik-doe-mee-festival-3

Oanmelde foar it Sjongfestival kin oant freed 14 febrewaris 2020.
Aanmelden voor het Sjongfestival kan tot vrijdag 14 februari 2020.

reCAPTCHA is required.