titel-organisaasje-2

It Sjongfestival wurdt organisearre troch Cedin, Afûk, Keunstwurk en Omrop Fryslân.

Pinfierder

SAKO is pinfierder fan it Sjongfestival.

Stipers

Samenwerkende Koren Organisaties (SAKO).

Boersma Adema stichting

Gemeente Sudwest Fryslân

Gemeente Noardeast Fryslân