titel-organisaasje-2

It Sjongfestival wurdt organisearre troch Cedin, Afûk, NEO, Keunstwurk en Omrop Fryslân.

De iepening fan LF2018 wurdt dien yn gearwurking mei Tryater.

Oare belutsen partijen: KEK2, Wy Sjonge, MuziekPuls en Kultuerfilter.

Pinfierder

SAKO is pinfierder fan it Sjongfestival.

Underdiel fan

It Sjongfestival is yn 2018 ûnderdiel fan Never Ending Orchestra en Lân fan Taal.

Stipers

Samenwerkende Koren Organisaties (SAKO), het Nieuwe Stads Weeshuis, Stichting Herbert Duintjer Fonds, Het Old Burger Weeshuis en oaren.