titel-organisaasje-2

It Sjongfestival wurdt organisearre troch Cedin, Afûk, Keunstwurk en Omrop Fryslân.

Pinfierder

SAKO is pinfierder fan it Sjongfestival.

Stipers

Samenwerkende Koren Organisaties (SAKO).