titel-sjongfestival-2018

Ien kear yn de twa jier wurdt it Sjongfestival organisearre. Yn 2018 is it wer safier en dit jier wurdt it Sjongfestival noch grutter mei nije eleminten en in prachtige lokaasje. By it Sjongfestival sjongt in koar fan learlingen út groep 6,7 of 8 in eigen tekst op ien fan de troch ús selektearre tracks. Dy binne hjirûnder te finen.

Opjaan foar it Sjongfestival kin fia ûndersteand opjefteformulier. Wy stjoere jim dan in digitale toolkit ta dy’t helpt om yn seis lessen it liet te skriuwen, op te nimmen en te publisearjen. De toolkit is yn twa talen te krijen, Frysk en Nederlânsk.

De audysje en finale
It audysjefilmke dy’t foar de skoallen makke wurdt moat foar 1 juny binnen wêze. De sjuery selektearret de skoallen dy’t trochmeie nei de grutte finale dy’t op freedtemiddei 29 juny 2018 hâlden wurdt op it poadium fan CityProms op it Wilhelminaplein yn Ljouwert. De finalisten stride om de earste, twadde en tredde priis, mar der is ek in tekstpriis foar de skoalle mei de moaiste sjongtekst.

Help nedich?
By it skriuwen of oefenjen kinne skoallen help ynskeakelje fan professionals. Wy hawwe sjongcoaches klear stean dy’t:

  • helpe by de toolkit
  • sjongtips jouwe
  • helpe mei it skriuwen fan in tekst
  • ynspirearje om in ferhaal/liet te betinken dy’t past by de klasse
  • alles by-inoar bringe ta in entûsjaste act

Ast help ynskeakelje wolst dan keppelje wy in sjochcoach oan de skoalle. De coach komt earst del foar in oriïntearjend petear, wy sjogge dan wêr wy jimme by helpe kinne. De sjongcoach kin helpe by de tarieding mar kin ek delkomme yn de klasse. Wy passe de help oan op jimme winsken! De kosten foar in coach binne €100,-.

Kenne jimme sels in coach dy’t jimme helpe wol? Dat kin fansels ek! Jimme krije dan finansjele stipe om dy coach yn te setten. Wy nimme kontakt op mei jimme en de coach om de help konkreet te meitsjen.

It liet
Skoallen skriuwe foar it Sjongfestival in meartalich liet. Dat liet fertelt it ferhaal fan harren klasse/skoalle. Alle memmetalen fan de learlingen yn it koar komme ek foar yn it liet. Praat in learling Syrysk thús? Ferwurkje in pear wurden Syrysk yn it liet. Praat in learling Ingelsk, nim dan ek dy taal mei. Prate in protte learlingen Frysk? Meitsje it refrein Frysktalich. Sa komme alle talen oan bod en wurdt it liet ek op taalgebiet jim ferhaal!

toolkit-downloaden-oranje-3

Audiotracks

Kies ien fan dizze audiotracks om jimme liet op te meitsjen of meitsje sels in audiotrack!

Track 1

mei melody / met melodie

Karaoke

Track 2

mei melody / met melodie

Karaoke

Track 3

mei melody / met melodie

Karaoke

Track 4

mei melody / met melodie

Karaoke

Track 5

mei melody / met melodie

Karaoke

Track 6

mei melody / met melodie

Karaoke

Track 7

mei melody / met melodie

Karaoke

Track 8

mei melody / met melodie

Karaoke

ik-doe-mee-festival-3

Oanmelde foar it Sjongfestival kin oant 20 maaie 2018.
Aanmelden voor het Sjongfestival kan tot 20 mei 2018.

reCAPTCHA is required.