titel-sjongfestival-2020

Ien kear yn de twa jier wurdt it Sjongfestival organisearre. Yn 2020 is it wer safier en dit jier komt it Sjongfestival werom yn fertroude styl. Op freed 17 april is de grutte finale yn De Lawei yn Drachten. By it Sjongfestival sjongt in koar fan learlingen út groep 6,7 of 8 in eigen tekst op ien fan de troch ús selektearre tracks. Dy binne hjirûnder te finen.

Mear ynformaasje oer it Sjongfestival en de foarrondes folget.

De foarrondes
Yn maart 2020 fine wer trije foarrondes plak. De bêste skoallen geane troch en stride mei om de winst op 17 april 2020. Nei dyn ynskriuwing foar it Sjongfestival krigest fan ús te hearren nei hokker plak datsto kinst foar de foarronde.

Help nedich?
By it oefenjen fan it liet en de útfiering kinne skoallen help ynskeakelje fan professionals. Mear ynformaasje dêroer komt ynkoarten online te stean.

It liet
Foar dizze nije edysje fan it Sjongfestival binne acht nije nûmers makke. Bekende tekstskriuwers lykas Sytse Broersma, Raynaud Ritsma en Jurjen van der Meer. It nije repertoire wurdt oanfold mei âlde, mar noch hieltyd te gekke nûmers.

Audiotracks

Kies ien fan dizze audiotracks om jimme liet op te meitsjen of meitsje sels in audiotrack!

As ik dûnsje

Tekst: Kees van der Meer
Muzyk: Kees van der Meer

As ik dûnsje

As ik dûnsje (karaoke)

Bisto bang

Tekst: Jurjen van der Meer
Muzyk: Kees van der Meer

Bisto bang

Bisto bang (karaoke)

Moai waar

Tekst: Jurjen van der Meer
Muzyk: Kees van der Meer

Moai waar

Moai waar (karaoke)

Dizze wrâld

Tekst: Jelle Bangma
Muzyk: Kees van der Meer

Dizze wrâld

Dizze wrâld (karaoke)

Wat meitsje foar in oar

Tekst: Raynaud Ritsma
Muzyk: Nathaniël van Veenen / Raynaud Ritsma

Wat meitsje foar in oar

Wat meitsje foar in oar (karaoke)

Net nei skoalle ta

Tekst: Sytse Broersma
Muzyk Nathaniël van Veenen

Net nei skoalle ta

Net nei skoalle ta (karaoke)

Doch de Slow-mo

Tekst: De Frets!
Muzyk: Nathaniël van Veenen

Doch de Slow-mo

Doch de Slow-mo (karaoke)

Willetaart

Tekst: Giny Bastiaans
Muzyk: Nathaniël van Veenen

Willetaart

Willetaart (karaoke)

ik-doe-mee-festival-3

Oanmelde foar it Sjongfestival kin oant (…) 2020.
Aanmelden voor het Sjongfestival kan tot (…) 2020.

reCAPTCHA is required.