titel-sjongfestival-2020

Ien kear yn de twa jier wurdt it Sjongfestival organisearre. Mei de oanskerpe maatregels fan de oerheid oer de gearkomsten mei grutte groepen minsken oant 1 juny, kin de finale fan it Sjongfestival op 29 maaie fan dit jier net trochgean. Dit fine wy tige spitich, foaral foar jim: jim hienen fêst al oefene, leuke ideeën betocht foar jim act en omraak ‘foarpret’ hân. Dan is dit enoarm bale, mar de folkssûnens giet boppe alles.

Fandêr dat it Sjongfestival 2020 ferpleatst wurdt nei takom skoaljier. Wy sille it yn it skoaljier 2020-2021 op ‘e nij organisearje yn april/maaie. Set it Sjongfestival alfêst yn jim aginda! Want fansels hoopje wy dat jim ek takom jier meidogge. Ek dan organisearje wy foarrondes en in grutte finale.

Help nedich?
By it oefenjen fan it liet en de útfiering kinne skoallen help ynskeakelje fan professionals. Mear ynformaasje dêroer komt ynkoarten online te stean.

It liet
Foar dizze nije edysje fan it Sjongfestival binne acht nije nûmers makke. Bekende tekstskriuwers lykas Sytse Broersma, Raynaud Ritsma en Jurjen van der Meer hawwe teksten skreaun. It nije repertoire wurdt oanfold mei âlde, mar noch hieltyd te gekke nûmers.

Lieten
Om mei te dwaan, kiest in skoalle yn earste ynstânsje 2 lieten út. Dat is om foar te kommen dat in protte skoallen itselde nûmer kieze (en hieltyd deselde lieten foarby komme). Fansels is it útgongspunt om skoallen safolle mooglik de earste foarkar te jaan. De earste oanmelders krije yn alle gefallen harren favorite liet tabedield.

It Sjongfestival wurket fakoerstiegjend oan in ferskaat fan kearndoelen en ynhâldslinen fan sawol Frysk, muzyk, dûns en beweging. Foar de Fryske taal slút it projekt oan by de kearndoelen:

Kearndoelen Frysk – Mûnlinge taalûnderwiis:
17: De learlingen ûntwikkelje in positive attitude tsjinoer it brûken fan it Frysk troch harren sels en oaren
18: De learlingen leare ynformaasje op te nimmen út sprutsen Frysk.
19: De learlingen leare harren nei ynhâld en foarm in it Frysk út te drukken yn situaasjes út harren deistich libben en wêryn’t sy ynformaasje freegje of jouwe oer in ûnderwerp dêr’t sy fertroud mei binne.

Kearndoelen Frysk- Taal beskôging:
22: De learlingen wurkje oan de wurdskat fan frekwint brûkte Fryske wurden en strategyen foar it begripen fan foar harren ûnbekende wurden.

Neist dat learlingen wurkje oan de Fryske taal, wurdt der ek wurke oan de oanbodsdoelen fan muzyk, dûns en drama.
Hjir slút it projekt oan by de ferskate fasen fan de ynhâldslinen foar dûns, muzyk en beweging dy’t opsteld binne foar it basisûnderwiis.

Dûns:
Kennis meitsje mei dûnseleminten en techniken, fase 1 en 2
Utfiere fan dûns, fase 1, 2 en 3
Reflektearje op dûns fan dysels en oaren, fase 1, 2 en 3

Muzyk:
Lusterje nei muzyk
Muzyk meitsje: Sjonge en ynstrumintaal
Reflektearje op muzyk fan dysels en oaren, fase 1, 2 en 3

Beweging:
In dûns útfiere op muzyk, fase 2 en 3

Foar mear ynformaasje oer de ynhâldslinen en oanbodsdoelen sjoch op de webside fan de SLO:

Alles draait om sport

Tekst:
Muzyk:

Alles draait om sport

Alles draait om sport (karaoke)

Alles oars foar Dominiek

Tekst:
Muzyk:

Alles oars foar Dominiek

Alles oars foar Dominiek (karaoke)

As ik dûnsje

Tekst: Kees van der Meer
Muzyk: Kees van der Meer

As ik dûnsje

As ik dûnsje (karaoke)

Bisto bang

Tekst: Jurjen van der Meer
Muzyk: Kees van der Meer

Bisto bang

Bisto bang (karaoke)

Boargemaster ikke

Tekst:
Muzyk:

Boargemaster ikke

Boargemaster ikke (karaoke)

De tiid

Tekst:
Muzyk:

De tiid

De tiid (karaoke)

Dizze wrâld

Tekst: Jelle Bangma
Muzyk: Kees van der Meer

Dizze wrâld

Dizze wrâld (karaoke)

Doch de Slow-mo

Tekst: De Frets!
Muzyk: Nathaniël van Veenen

Doch de Slow-mo

Doch de Slow-mo (karaoke)

Dûnsjen bliuwe

Tekst:
Muzyk

Dûnsjen bliuwe

Dûnsjen bliuwe (karaoke)

Feest

Tekst:
Muzyk:

Feest

Feest (karaoke)

Ien en ien

Tekst:
Muzyk:

Ien en ien

Ien en ien (karaoke)

Moai waar

Tekst: Jurjen van der Meer
Muzyk: Kees van der Meer

Moai waar

Moai waar (karaoke)

Net nei skoalle ta

Tekst: Sytse Broersma
Muzyk Nathaniël van Veenen

Net nei skoalle ta

Net nei skoalle ta (karaoke)

Tosken

Tekst:
Muzyk:

Tosken

Tosken (karaoke)

Wat meitsje foar in oar

Tekst: Raynaud Ritsma
Muzyk: Nathaniël van Veenen / Raynaud Ritsma

Wat meitsje foar in oar

Wat meitsje foar in oar (karaoke)

Willetaart

Tekst: Giny Bastiaans
Muzyk: Nathaniël van Veenen

Willetaart

Willetaart (karaoke)

ik-doe-mee-festival-3

Oanmelde foar it Sjongfestival kin oant freed 14 febrewaris 2020.
Aanmelden voor het Sjongfestival kan tot vrijdag 14 februari 2020.

reCAPTCHA is required.