Net nei skoalle ta

Do                        hast wer wekker lein fannacht

En ek no              hat it dy wer yn de macht

Nimmen              wit it fjochtsjen fan dy

En net ien            wit de spûken op dyn wei

 

Seist tsjin my, “`t leafst gie `k hjir wei”, hiel fier hjir wei

 

Net nei skoalle ta, wolst net mear

Net nei skoalle ta, kinst it hast net mear

Want dyn kop sit sa fol, mei alles sa fol

En it giet net fuort, `t giet net fuort

 

Do                        mei dyn grimels yn dyn kop

Lykas no              wannear hâldt dat no ris op

“Lit dy,                lit dy hjoed toch mei rêst”

En ek my            en dan hâldsto my mar fêst

 

`k Siz tsjin dy,  ik gean mei dy mei, hiel fier mei dy

 

Net nei skoalle ta, wolst net mear

Net nei skoalle ta, kinst it hast net mear

Want dyn kop sit sa fol, mei alles sa fol

En it giet net fuort, `t giet net fuort

 

it is altyd drok, It is fierste drok,

En it giet mar troch en it hâldt net op

 

Net nei skoalle ta, wolst net mear

Net nei skoalle ta, kinst it hast net mear

Want dyn kop sit sa fol, mei alles sa fol

En it giet net fuort, `t giet net fuort

Audio

Mei tekst

Karaoke

Oer it nûmer

Tekst

Sytse Broersma

Muzyk

Nathaniël van Veenen

Produksje

Kees van der Meer