Bisto bang?

Bisto bang yn it tsjuster,

bisto bang yn it tsjuster,

bisto bang yn it tsjuster,

bisto bang as de nacht begjint.

 

Bisto bang yn it tsjuster,

bisto bang yn it tsjuster,

bisto bang yn it tsjuster,

bisto bang as de nacht begjint.

 

Jûns op bêd gau it ljochtsje oan,

lêze oant de oare moarn.

Oan ’e ein, fan ’e dei,

nimt in grizelboek my mei.

 

Spannend is it fanôf ’t begjin.

Moai dat ik sa dapper bin.

Wat beweegt dêr by it rút,

laket ien my stikem út.

 

Bisto, bisto bang.

Bisto, bisto, bisto bang.

Bisto bang, bisto bang.

Foar it skaad op it behang.

 

Bisto, bisto bang.

Bisto, bisto, bisto bang.

Bisto bang, bisto bang.

Foar it skaad op it behang.

 

Break

 

Bisto bang yn it tsjuster,

bisto bang yn it tsjuster,

bisto bang yn it tsjuster,

bisto bang as de nacht begjint.

 

Bisto bang yn it tsjuster,

bisto bang yn it tsjuster,

bisto bang yn it tsjuster,

bisto bang as de nacht begjint.

 

Wat streamt dêr no oer myn foet?

Is it wetter of is ’t bloed.

De moanne jout mar amper ljocht,

in fampier hat syn proai útsocht.

 

Dampen driuwe oer de feart.

Dit komt op ’e kop ferkeard.

Sjochtst dy weerwolf dêr wol stean,

in skerpe neil oan elke tean.

 

Bisto bang, ikke net.

Bisto bang, ikke net.

Bisto bang, ikke net.

Ek al is’t ek noch sa let.

 

Bisto bang, ikke net.

Bisto bang, ikke net.

Bisto bang, ikke net.

Ek al is’t ek noch sa let.

 

Bisto, bisto, bisto bang.

Bisto, bisto, bisto bang.

Bisto, bisto, bisto bang.

Nachten duorje soms sa lang.

 

Bisto, bisto, bisto bang.

Bisto, bisto, bisto bang.

Bisto, bisto, bisto bang.

Nachten duorje soms sa lang.

 

Bisto bang, ikke net.

Bisto bang, ikke net.

Bisto bang, ikke net.

Ek al is’t ek noch sa let.

 

Bisto bang, ikke net.

Bisto bang, ikke net.

Bisto bang, ikke net.

Ek al is’t ek noch sa let.

 

Bisto bang, ikke net.

Bisto bang, ikke net.

Bisto bang, ikke net.

Ek al is’t ek noch sa let.

 

Bisto bang, ikke net.

Bisto bang, ikke net.

Bisto bang, ikke net.

Ek al is’t ek noch sa let.

Audio

Mei tekst

Karaoke

Oer it nûmer

Tekst

Jurjen van der Meer

Muzyk

Kees van der Meer

Produksje

Kees van der Meer