As ik dûnsje

Ik lei krekt noch te sliepen

doch de gerdynen iepen

Ik moat fan bêd ôf komme

want der is in nije dei

‘k haw gjin sin

want der is wat,

dat pleaget my

 

In suffert bin’k in sokse

‘k moat tsjin’e wyn op bokse

Ik ha gjin sin oan skoalle

Fytse fytse, ’t is al let

‘k haw gjin sin

ik wol dûnsje,

oars wol ik net

 

Want as ik dûnsje, dan docht myn hert in spronkje

As ik dûnsje, dan fiel ik echt dat fonkje

As ik dûnsje, dan flean ik, fiel my frij,

want as ik dûnsje, dan dûnsje ik …

 

Wat moat ik no begjinne,

ik fiel my sa allinne

Neat komt my út hannen,

‘k haw gjin spirit, ‘k haw gjin moed

‘k ha gjin nocht

‘k ha gjin wille,

fiel my net goed

 

Mar as ik dûnsje, dan docht myn hert in spronkje

As ik dûnsje, dan fiel ik echt dat fonkje

As ik dûnsje, dan flean ik, fiel my frij

Want as ik dûnsje, dan dûnsje ik …

 

As ik fertriet ha

In minne dei ha

As ik fertriet ha

Bisto der net,

do bist fuort

 

Yn myn dreamen

Bisto by my

Yn myn dreamen

Bisto der wol,  dan sjoch ik dy, dan bist net fuort

 

 

Samen lachen, samen huilen

Samen praten, samen schuilen

Samen rennen, samen spelen

Samen hangen, samen delen

 

En ik wil niet dat je weg bent

Omdat jij mijn beste vriend bent

Omdat jij mijn diepste ik kent

Omdat jij mijn beste vriend bent

 

Samen lachen, samen huilen

Samen praten, samen schuilen

Samen rennen, samen spelen

Samen hangen, samen delen

 

En ik wil weer met je dansen

Samen lachen samen sjansen

Samen pakken onze kansen

Dansen dansen dansen!

 

Want as ik dûnsje, dan docht myn hert in spronkje

As ik dûnsje, dan fiel ik echt dat fonkje

As ik dûnsje, dan flean ik, fiel my frij

Want as ik dûnsje, dan dûnsje ik …

 

Want as ik dûnsje, dan docht myn hert in spronkje

As ik dûnsje, dan fiel ik echt dat fonkje

As ik dûnsje, dan flean ik, fiel my frij

Want as ik dûnsje, dan dûnsje ik mei dy

Audio

Mei tekst

Karaoke

Oer it nûmer

Tekst

Kees van der Meer

Muzyk

Kees van der Meer

Produksje

Kees van der Meer