Lieten

Om mei te dwaan, kiest in skoalle yn earste ynstânsje 2 lieten út. Dat is om foar te kommen dat in protte skoallen itselde nûmer kieze (en hieltyd deselde lieten foarby komme). Fansels is it útgongspunt om skoallen safolle mooglik de earste foarkar te jaan. De earste oanmelders krije yn alle gefallen harren favorite liet tabedield.

Alles draait om sport

Alles oars foar Dominiek

As ik dûnsje

Bisto bang

Boargemaster ikke

De tiid

Dizze wrâld

Doch de Slow-mo

Dûnsjen bliuwe

Feest

Ien en ien

Moai waar

Net nei skoalle ta

Tosken

Wat meitsje foar in oar

Willetaart