ús kontaktgegevens

Foar fragen kinne jo kontakt opnimme mei de organisaasje fan it Sjongfestival fia ûndersteand kontaktformulier. Wy binne ek te berikken fia info@sjongfestival.frl.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de organisatie van het Sjongfestival via onderstaand contactformulier. Wij zijn ook te bereiken via info@sjongfestival.frl.

berjocht-2

    In het kader van de AVG willen we u melden dat wij de gegevens die u invult in het contactformulier enkel gebruiken om met u contact op te nemen.