Dit binne de finalisten!

It liet fan groep 7

Eben Haëzer
Dokkum

Freonskip boppe

De Frissel
Drachtster Kompenije

De leukste klas van de school

Simon Havingaschool
Snits

Ea sil ik gean

De Bonkelder
Wytmarsum

Kom mar by ús

De Kogge
Drylts

De Mienskip

De Mienskip
Bûtenpost

ik-doe-mee-festival-3

Audysjes ynstjoere kin oant 1 juny 2018.
Audities kunnen tot 1 juni 2018 ingestuurd worden.

Hokker nûmer giesto / gean jimme brûke foar de audysje (welk lied gaan jullie gebruiken)
Set dyn video op Youtube of op Vimeo. De link nei de video kinsto hjirûnder yn it fjild sette. Op dizze manier kinne wy dyn video sjen en kinne wy dizze op de webside brûke.
reCAPTCHA is required.