titel-audysjes

Hjir komme aanst de audysjes fan alle dielnimmende skoallen te stean. Ut dy audysjes siket in profesjonele sjuery 9 acts dy’t troch meie nei de finale op 29 juny 2018 yn Ljouwert.

Ynstjoerde audysjes foar 2018

Titel liet

Naam school
Plaats school

Titel liet

Naam school
Plaats school

Titel liet

Naam school
Plaats school

Titel liet

Naam school
Plaats school

Titel liet

Naam school
Plaats school

Titel liet

Naam school
Plaats school

Titel liet

Naam school
Plaats school

Titel liet

Naam school
Plaats school

Titel liet

Naam school
Plaats school

Titel liet

Naam school
Plaats school

Titel liet

Naam school
Plaats school

Titel liet

Naam school
Plaats school

ik-doe-mee-festival-3

Audysjes ynstjoere kin oant 20 maaie 2018.
Audities kunnen tot 20 mei 2018 ingestuurd worden.

Hokker nûmer giesto / gean jimme brûke foar de audysje (welk lied gaan jullie gebruiken)
Set dyn video op Youtube of op Vimeo. De link nei de video kinsto hjirûnder yn it fjild sette. Op dizze manier kinne wy dyn video sjen en kinne wy dizze op de webside brûke.