home-titel-sjongfestival

Dit jier gjin regulier Sjongfestival, mar in rige fan programma’s wêryn’t Raynaud mei klassen in nij ferske betinkt en makket. It format is bedoeld as ienmalich alternatyf foar it tradisjonele festival sjoen de gefolgen fan de koronakrisis. 

De programma’s draaie om de wille fan muzyk meitsjen en it ynspirearjen fan skoallen ta (Frysk) muzykûnderwiis, se binne fan healwei maaie 2021 ôf te sjen fia de sosjale kanalen en omropfryslan.nl/tsjil.  

 

Liever in het Nederlands?!

Dit jaar geen regulier Sjongfestival, maar een reeks programma’s waarin Raynaud samen met klassen een nieuwe lied bedenkt en maakt. Het format is bedoeld als eenmalig alternatief voor het traditionele festival als gevolg van de coronacrisis.

De programma’s draaien om het plezier van muziek maken en het inspireren van scholen om (Fries) muziekonderwijs aan te bieden. Ze zijn vanaf halverwege mei 2021 te bekijken via de sociale kanalen en omropfryslan.nl/tsjil

home-titel-sjongfestival

Wat wie it in feest! Op freed 29 juny wie de finale fan it Sjongfestival op it Aldehoustertsjerkhôf yn Ljouwert. De Frissel út Drachtster Kompenije kaam as winner út de bus. De Kogge út Drylts wûn de tekstpriis. By it Sjongfestival sjongt in koar fan learlingen út groep 6,7 of 8 in eigen tekst op ien fan de troch ús selektearre tracks.

Yn 2021 is it wer tiid foar in nije edysje fan it Sjongfestival. Lês hjir mear oer dy edysje!

Sjongfesitval op social media

#Sjongfestival2021

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
NIJS OER IT SJONGFESTIVAL! 😃

Yn 2021 is der gjin regulier Sjongfestival, yn plak dêrfan komt Omrop Fryslân Tsjil mei in spesjale rige muzikale programma’s. En dêrfoar hawwe wy jim help nedich, want wy sykje toanen!

It is hiel maklik, it iennige dat wy nedich hawwe is in filmke fan 1 toan. De toanen sille de reade tried troch de útstjoeringen hinne foarmje. Dêrom is de oprop ek om safolle mooglik ferskate lûden yn te stjoeren. Hasto in moai lûd? Stjoer it foar 9 maaie nei info@sjongfestival.frl.

NIJS OER IT SJONGFESTIVAL! 😃 Yn 2021 is der gj...

Oprop Raynaud Sjongfestival 2020 - Leeuheeeuk! 🎉 Raynaud Ritsma hat noch in fersyk oan jim 😏

Oprop Raynaud Sjongfestival 2020

Leeuheeeuk! 🎉 Raynaud Ritsma hat noch in fersyk...

Jelle B by it Sjongfestival - Ah en hjirmei is fuortendaliks ús earste sjuerylid bekend! 😃En Jelle B soe it fansels machtich fine om dy yn dy finale te sjen. Opjaan kin noch oant en mei freed fia www.sjongfestival.frl. 🎉

Jelle B by it Sjongfestival

Ah en hjirmei is fuortendaliks ús earste sj...

Net nei skoalle ta - Sytse Broersma - 'Net nei skoalle ta' is miskien wol it meast geskikte ferske om mei de klasse te sjongen. 😉 

Opjaan kin noch oant en mei 14 febrewaris. Hoe earder datst dy opjoust, hoe grutter de kâns datst dyn foarkarsnûmer sjonge meist.

Net nei skoalle ta - Sytse Broersma

'Net nei skoalle ta' is miskien wol it m...

Sjoch mear
knop-ja-ik-doe-mee-festival-2020