home-titel-sjongfestival

Mei de oanskerpe maatregels fan de oerheid oer de gearkomsten mei grutte groepen minsken oant 1 juny, kin de finale fan it Sjongfestival op 29 maaie fan dit jier net trochgean. Dit fine wy tige spitich, foaral foar jim: jim hienen fêst al oefene, leuke ideeën betocht foar jim act en omraak ‘foarpret’ hân. Dan is dit enoarm bale, mar de folkssûnens giet boppe alles. 

Fandêr dat it Sjongfestival 2020 ferpleatst wurdt nei takom skoaljier. Wy sille it yn it skoaljier 2020-2021 op ‘e nij organisearje yn april/maaie. Set it Sjongfestival alfêst yn jim aginda! Want fansels hoopje wy dat jim ek takom jier meidogge. Ek dan organisearje wy foarrondes en in grutte finale. 

Hooplik oant dan!

 

 

Liever in het Nederlands?!

 

Met de aangescherpte maatregelen van de overheid over de bijeenkomsten met grote groepen mensen tot 1 juni, kan de finale van het Sjongfestival op 29 mei van dit jaar niet doorgaan. Dit vinden wij superjammer, vooral voor jullie: jullie hadden vast al geoefend, leuke ideeën bedacht voor jullie act en veel voorpret gehad. Dan is dit enorm balen, maar de volksgezondheid gaat boven alles.

 

Vandaar dat het Sjongfestival 2020 verplaatst wordt naar volgend schooljaar. Wij zullen  het in het schooljaar 2020-2021 opnieuw organiseren in april/mei. Zet het Sjongfestival alvast in jullie agenda! Want natuurlijk hopen wij dat jullie ook volgend jaar meedoen. Ook dan organiseren wij voorrondes en een grote finale.

 

Hopelijk tot dan!

home-titel-sjongfestival

Wat wie it in feest! Op freed 29 juny wie de finale fan it Sjongfestival op it Aldehoustertsjerkhôf yn Ljouwert. De Frissel út Drachtster Kompenije kaam as winner út de bus. De Kogge út Drylts wûn de tekstpriis. By it Sjongfestival sjongt in koar fan learlingen út groep 6,7 of 8 in eigen tekst op ien fan de troch ús selektearre tracks.

Yn 2021 is it wer tiid foar in nije edysje fan it Sjongfestival. Lês hjir mear oer dy edysje!

Sjongfesitval op social media

#Sjongfestival2021

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Oprop Raynaud Sjongfestival 2020 - Leeuheeeuk! 🎉 Raynaud Ritsma hat noch in fersyk oan jim 😏

Oprop Raynaud Sjongfestival 2020

Leeuheeeuk! 🎉 Raynaud Ritsma hat noch in fersyk...

Jelle B by it Sjongfestival - Ah en hjirmei is fuortendaliks ús earste sjuerylid bekend! 😃En Jelle B soe it fansels machtich fine om dy yn dy finale te sjen. Opjaan kin noch oant en mei freed fia www.sjongfestival.frl. 🎉

Jelle B by it Sjongfestival

Ah en hjirmei is fuortendaliks ús earste sj...

Net nei skoalle ta - Sytse Broersma - 'Net nei skoalle ta' is miskien wol it meast geskikte ferske om mei de klasse te sjongen. 😉 

Opjaan kin noch oant en mei 14 febrewaris. Hoe earder datst dy opjoust, hoe grutter de kâns datst dyn foarkarsnûmer sjonge meist.

Net nei skoalle ta - Sytse Broersma

'Net nei skoalle ta' is miskien wol it m...

Moai waar - Jurjen van der Meer - ☀️ Hokker klasse hâldt fan moai waar en wol mei dit nûmer meidwaan?

www.sjongfestival.frl

Moai waar - Jurjen van der Meer

☀️ Hokker klasse hâldt fan moai waar en ...

Sjoch mear
knop-ja-ik-doe-mee-festival-2020